Algemene voorwaarden doneren Gelders Opera- en Operette Gezelschap (GOOG)

U zult doneren aan de vereniging zonder winstoogmerk Gelders Opera- en Operette Gezelschap, statutair gevestigd te Arnhem, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 40119025. GOOG is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (GOOG is een culturele ANBI).

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via GOOG.nl aan GOOG wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. GOOG behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van GOOG

Elke betaling die via GOOG.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan GOOG en zal door GOOG worden aangewend voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van GOOG. Restitutie is niet mogelijk.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat GOOG de donatie zal aanwenden voor vernieuwingen, verbeteringen en uitbreidingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

Privacy

GOOG verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door GOOG verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wanneer je een bedrag doneert via de website goog.nl, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, woonplaats en bankrekeningnummer. Indien je betaalt via de website, verwerkt ook onze betalingsprovider Mollie de bovenstaande gegevens. GOOG stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt.